Lietuvos šachmatų mokykla

Registracijos taisyklės ir privatumo politika

VŠĮ "LIETUVOS ŠACHMATŲ MOKYKLA" PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

 1. SANTYKIAI TARP JŪSŲ IR VŠĮ "LIETUVOS ŠACHMATŲ MOKYKLA"
  1.1. Naudotis VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" teikiamomis Paslaugomis (tokiomis kaip šachmatų pamokėlės, šachmatų turnyrai, vasaros stovyklos ir kt.) Jūs galite tik laikydamiesi tarp Jūsų ir VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" sudaryto susitarimo taisyklių. Šis dokumentas paaiškina minėto susitarimo sudarymo tvarką bei pateikia kai kurias tokio susitarimo taisykles.
  1.2. Jei su VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" nėra raštu susitarta kitaip, į Jūsų ir VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" susitarimą visais atvejais kaip minimalus reikalavimas bus įtrauktos šiame dokumente išdėstytos taisyklės.
   
 2. SUTIKIMAS SU TAISYKLĖMIS
  2.1. Norėdami naudotis Paslaugomis, Jūs pirmiausia turite patvirtinti, kad su Taisyklėmis sutinkate. Jei su Taisyklėmis nesutinkate, Paslaugomis naudotis negalite.
  2.2. Savo sutikimą su Taisyklėmis galite patvirtinti tokiu būdu:
  (A) spustelėję „sutinku su taisyklėmis“ ten, kur tokia parinktis pateikiama tai Paslaugai nurodytoje vartotojo sąsajoje; arba
  (B) faktiškai tomis Paslaugomis naudodamiesi. Pastaruoju atveju Jūs suprantate ir sutinkate, kad Jūsų naudojimąsi Paslaugomis VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" traktuos kaip sutikimą su Taisyklėmis nuo to momento, kai jomis pradėjote naudotis.
  2.3. Patvirtinę savo sutikimą su taisyklėmis, Jūs įsipareigojate pasirašyti sutartį su VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla", ir Jums galioja visos sutarties sąlygos pagal Jūsų pasirinktą registraciją nuo Taisyklių patvirtinimo momento.
  2.4. Šios Taisyklės gali būti nuolat atnaujinamos iš anksto neįspėjus. Patvirtinę, jog sutinkate su Taisyklėmis, Jūs taip pat patvirtinate savo sutikimą su galimais Taisyklių atnaujinimais .
 3. VŠĮ "LIETUVOS ŠACHMATŲ MOKYKLA" PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
  3.1. Siekdama suteikti savo vartotojams kaip galima kokybiškesnes paslaugas, VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" nuolatos diegia naujoves, gali paslaugų teikimo metu keisti paslaugas teikiančius asmenis. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" teikiamų Paslaugų forma bei pobūdis gali keistis, Jums apie tai iš anksto nepranešus.
  3.2. VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Jūsų galimybę naudotis teikiamomis Paslaugomis.
   
 4. JŪSŲ NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS TVARKA
  4.1. Jūs patvirtinate, kad neužsiimsite jokia Paslaugas (arba su Paslaugomis susijusia) trikdančia ar griaunančia veikla.
  4.2. Jūs patvirtinate, kad jokiais tikslais neatgaminsite, nedubliuosite, nekopijuosite, neparduosite, neperparduosite Paslaugų bei jomis neprekiausite, išskyrus atvejus, kai Jums ši teisė aiškiai suteikiama pagal atskirą susitarimą su VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla".
  4.3. Jūs patvirtinate, kad prisiimate individualią atsakomybę (ir šiuo atveju VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" nėra atsakinga prieš Jus ar kitas trečiąsias šalis) už Taisyklėse numatytų Jūsų įsipareigojimų nevykdymą bei tokio nevykdymo pasekmes (įskaitant VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" dėl to galimai patirtus nuostolius ar žalą).
   
 5. JŪSŲ ASMENINĖ INFORMACIJA
  5.1. Registracijos metu Jūsų pateikta asmeninė informacija bus naudojama tik VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" reikmėms. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir yra patiekiama registracijos metu, laikoma slapta ir neviešinama. VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" partnerius. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Jūsų asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
  5.2. VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" teikdama Paslaugas (per šachmatų pamokas ir turnyrus, vasaros stovyklų metu ir kt.) gali fotografuoti, filmuoti ar kitaip užfiksuoti realius įvykius Paslaugų teikimo metu ir juos viešinti per masines informacijos priemones ar kitais šaltiniais. Sutikdami su Taisyklėmis Jūs neprieštaraujate tokios informacijos viešinimui bei teikiamų Paslaugų pristatymui visuomenei.
   
 6. PASLAUGŲ TURINYS
  6.1. VšĮ "Lietuvos šachmatų mokyla" teikiamos Paslaugos yra šachmatų pamokos, šachmatų turnyrai, vasaros stovyklos ir kitokio pobūdžio paslaugos, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusios su šachmatų sporto populiarinimu ir Paslaugų vartotojo intelektualiniu, emociniu, fiziologiniu ir kitokiu lavinimu.
  6.2. Jūs patvirtinate, kad prisiimate asmeninę atsakomybę (ir šiuo atveju VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" nėra atsakinga prieš Jus ar kitas trečiąsias šalis) už Jūsų naudojantis Paslaugomis sukurtą, perduotą ar parodytą Turinį bei tokių Jūsų veiksmų pasekmes (įskaitant VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" dėl to galimai patirtus nuostolius ar žalą).
   
 7. NUOSAVYBĖS TEISĖS
  7.1. Jūs pripažįstate bei patvirtinate, kad visos juridinės, nuosavybės bei kitos teisės į Paslaugas, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Paslaugomis (neatsižvelgiant į tai, ar šios teisės yra įregistruotos (neįregistruotos), ir kurioje pasaulio šalyje jos galioja), priklauso VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" (arba VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" licencijos davėjams). Jūs taip pat pripažįstate, kad Paslaugų puslapiuose gali būti pateikiama informacija, kurią VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" nurodo esant konfidencialia, todėl įsipareigojate šios informacijos neatskleisti be išankstinio raštiško VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" sutikimo.
  7.2. Jei su VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" nėra raštu susitarta kitaip, šių Taisyklių nuostatos nesuteikia Jums teisės naudoti VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų, logotipų, srities vardų ar kitų skiriamųjų prekės ženklo požymių.
  7.3. Jūs patvirtinate, kad nepašalinsite, neuždengsite bei nekeisite jokių pranešimų apie nuosavybės teises (įskaitant pranešimus apie autorių teises bei prekių ženklus), kurie gali būti pridedami prie Paslaugų ar pateikiami jų puslapiuose.
  7.4. Išskyrus atvejus, kai VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" Jums raštu aiškiai leido tai daryti, Jūs patvirtinate, kad, naudodamiesi Paslaugomis, Jūs nenaudosite jokios bendrovės ar organizacijos prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų ar logotipų tokiu būdu, kuris galėtų ar kuriuo būtų siekiama sukelti painiavą, nustatant tų prekių ženklų, pavadinimų ar logotipų savininką ar teisėtą jų naudotoją.
   
 8. SANTYKIŲ TARP JŪSŲ IR VŠĮ "LIETUVOS ŠACHMATŲ MOKYKLA" NUTRAUKIMAS
  8.1. Sąlygos galioja iki to momento, kol Jūs arba VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" jų nenutraukiate čia nustatyta tvarka.
  8.2. Jums pageidaujant nutraukti savo teisinį susitarimą su VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla", Jūs galite tai atlikti (a) prieš 30 dienų pateikdami apie tai pranešimą VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" bei (b) nustoję naudotis visomis Paslaugomis. Savo pranešimą prašome siųsti raštu interneto svetainėje https://sachmatumokykla.lt nurodytu elektroniniu paštu.
  8.3. VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" bet kuriuo metu gali nutraukti savo teisinį susitarimą su Jumis, jei:
  (A) Jūs pažeidžiate kurią nors šių Taisyklių nuostatą (arba elgiatės tokiu būdu, kuris akivaizdžiai parodo, kad Jūs neketinate arba negalite laikytis šių Taisyklių nuostatų);
  (B) VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" privalo tai padaryti pagal įstatymus (pvz. jei Paslaugų teikimas Jums yra arba tampa neteisėtas);
  (C) partneris, su kuriuo VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" Jums teikė Paslaugas, nutraukia savo santykius su VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" arba nustoja teikti Paslaugas Jums;
  (D) VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" nustoja teikti Paslaugas vartotojams šalyje, kurioje Jūs gyvenate arba naudojatės Paslaugomis;
  (E) Paslaugų teikimas Jums, VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" nuomone, tampa nebeperspektyvus.
   
 9. BENDROSIOS TEISINĖS NUOSTATOS
  9.1. Naudodamiesi Paslaugomis, Jūs kartais galite (kaip naudojimosi Paslaugomis rezultatu ar naudojimosi jomis metu) pasinaudoti kito asmens ar bendrovės teikiama paslauga, atsisiųsti programinės įrangos ar įsigyti jų prekes. Šių kitų paslaugų, programinės įrangos ar prekių naudojimosi tvarką gali reglamentuoti tarp Jūsų ir tos bendrovės ar asmens atskirai aptartos taisyklės. Pastaruoju atveju Jūsų juridiniams santykiams su tokiomis kitomis bendrovėmis ar asmenimis šios Taisyklės negalioja.
  9.2. Sąlygos išreiškia visaapimantį juridinį susitarimą tarp Jūsų ir VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla", kuris reglamentuoja Jūsų naudojimosi Paslaugomis tvarką ir visiškai pakeičia visus ankstesnius su Paslaugomis susijusius Jūsų ir VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" susitarimus.
  9.3. Jūs patvirtinate, kad VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" gali siųsti Jums pranešimus, įskaitant pranešimus dėl Taisyklių pakeitimo, elektroniniu paštu, paprastu paštu ar paskelbdama juos su Paslaugų teikimu susijuosiuose puslapiuose.
  9.4. Jūs patvirtinate, kad, VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" nepasinaudojus kuria nors šiose Taisyklėse nurodyta (ar taikomų įstatymų jai suteikta) juridine teise ar teisių gynimo priemone arba neužtikrinus jų vykdymo, tai nebus laikoma oficialiu VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" teisių atsisakymu ir VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" visuomet turės galimybę šiomis teisėmis ar jų gynimo priemonėmis pasinaudoti.
  9.5. Teismui, kurio jurisdikcijai priklauso tą klausimą spęsti, nutarus, kad kuri nors šių Taisyklių nuostata yra negaliojanti, ši nuostata bus išbraukiama iš Taisyklių, nepažeidžiant likusių Taisyklių galiojimo. Likusios Taisyklių nuostatos galios toliau ir turės būti vykdomos.
  9.6. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Paslaugų teikimu, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.